Σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο-πλαίσιο των Τ.Ε.Ι. (Ν. 1404/83), η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών αποτελεί μέρος του εκπαιδευτικού έργου και συνεπώς αναπόσπαστο τμήμα των σπουδών τους, χαρακτηρίζοντας έτσι την βαρύτητα και την σημασία που έχει ο θεσμός.

Για πρώτη φορά με τον νόμο πλαίσιο των Τ.Ε.Ι. (Ν. 1404/83) πραγματοποιείται Πρακτική Άσκηση σε θεσμοθετημένες θέσεις τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα, μετά από σχετικό προγραμματισμό – σχεδιασμό και  επιπλέον θεσμοθετείται η καταβολή αποζημίωσης στους ασκούμενους φοιτητές, ενώ παράλληλα τους παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη έναντι επαγγελματικού κινδύνου, κατά τη διάρκεια της άσκησής τους.

            Στην Ελλάδα, η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ) αποτελεί επί μακρόν θεσμοθετημένο τμήμα των προγραμμάτων σπουδών.  Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, οι φοιτητές των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, πραγματοποιούν υποχρεωτικά εξάμηνη Πρακτική Άσκηση στο συγκεκριμένο επάγγελμα μετά το τέλος του εβδόμου εξαμήνου σπουδών και αφού έχουν παρακολουθήσει με επιτυχία μεγάλο μέρος των υποχρεωτικών ωρών του Προγράμματος Σπουδών.

Με την εγκύκλιο οδηγία Ε5/332/22-01-86 του Υπουργού Παιδείας, καθιερώνονται δύο συγκεκριμένες περίοδοι Πρακτικής Άσκησης.

Η εξάμηνη Πρακτική Άσκηση, σε καθορισμένες θέσεις του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα  Θα διεξάγεται πλέον μόνο σε δύο συγκεκριμένες χρονικές περιόδους που είναι: για τους φοιτητές που αποφοιτούν Φεβρουάριο, από 1η Απριλίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου και για τους φοιτητές που αποφοιτούν Ιούνιο, από 1η Οκτωβρίου μέχρι 31 Μαρτίου.

Για την πραγματοποίηση της Πρακτικής Άσκησης ο φοιτητής πρέπει να:

  • Βρίσκεται σε τυπικό εξάμηνο μεγαλύτερο του Ζ΄.
  • Έχει παρακολουθήσει με επιτυχία τα 2/3 των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών.

            Το Συμβούλιο του Τμήματος ορίζει τριμελή «Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης των Φοιτητών», η οποία αποτελείται από 3 μέλη Ε.Π. και συμμετέχουν 2 εκπρόσωποι φοιτητών. Η επιτροπή είναι υπεύθυνη για την τοποθέτηση των φοιτητών σε θέσεις Π.Α. Οι θέσεις αυτές εγκρίνονται από τους διάφορους φορείς υποδοχής Π.Α. και κοινοποιούνται στο Τμήμα προς ενέργεια.

            Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης μεριμνά για τα ακόλουθα:

Όπως προκύπτει από το άρθρο 12 του Ν. 1351/83 για την "Εισαγωγή φοιτητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις",  το άρθρο 2 παρ. 2 του ΠΔ 174/85, την Κ.Υ.Α. Αρ Ε5/1797/20-3-86 (Φ.Ε.Κ.183 τα. Β΄/14-4-86), την Κ.Υ.Α. Αρ Ε5/4825/16-6-86 (Φ.Ε.Κ.453 τ. Β΄/16-6-86) η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών αμείβεται  και η αποζημίωση των ασκούμενων ορίζεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Οι φοιτητές αυτοί δεν αποκτούν άλλο δικαίωμα εργασιακής ή συνταξιοδοτικής μορφής. Η αποζημίωση που λαμβάνουν δεν υπόκειται σε κρατήσεις ή εισφορές υπέρ του Δημοσίου και φόρους, άρα καταβάλλεται ακέραια

            Σε εφαρμογή της απόφασης Ε5/1303/86 εκδόθηκε η εγκύκλιος αριθμός 100/124/29-5-86 από τη Διοίκηση του ΙΚΑ που ακολουθεί και η οποία εξειδικεύει την διαδικασία ασφάλισης κατά επαγγελματικού κινδύνου των πρακτικά ασκούμενων φοιτητών.

      Έτσι, σύμφωνα με την εγκύκλιο, εκτός των άλλων ορίζεται ότι:

Ο ασκούμενος στο χώρο εργασίας υποχρεούται να ακολουθεί το ωράριο λειτουργίας της επιχείρησης ή της Υπηρεσίας, τους κανονισμούς ασφαλείας και εργασίας καθώς και ότι άλλο ισχύει για το προσωπικό της επιχείρησης ή Υπηρεσίας.

Όταν ο ασκούμενος δεν συμμορφώνεται με τα παραπάνω ενημερώνεται ο επόπτης εκπ/κός, ο οποίος ενημερώνει σχετικά το Τμήμα προκειμένου να υπάρξει συμμόρφωσή του.

Από το γραφείο Πρακτικής άσκησης υπάρχει ειδική μέριμνα για οργάνωση δυνατότητας Πρακτικής Άσκησης για φοιτητές ΑμεΑ και φοιτητές προερχόμενους από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, με την καταγραφή επιχειρήσεων που διαθέτουν ειδικά χαρακτηριστικά (υποδομές ΑΜΕΑ) και που θα ήθελαν να απασχολήσουν  ΑΜΕΑ  ή μειονοτικές ομάδες .

ESPA