Το Συμβούλιο του Τμήματος ορίζει τριμελή «Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης των Φοιτητών», η οποία αποτελείται από 3 μέλη Ε.Π. και συμμετέχουν 2 εκπρόσωποι φοιτητών. Η επιτροπή είναι υπεύθυνη για την τοποθέτηση των φοιτητών σε θέσεις Π.Α. Οι θέσεις αυτές εγκρίνονται από τους διάφορους φορείς υποδοχής Π.Α. και κοινοποιούνται στο Τμήμα προς ενέργεια.

            Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης μεριμνά για τα ακόλουθα:

 

 • Είναι υπεύθυνη για τον εντοπισμό θέσεων και την τοποθέτηση των φοιτητών στις θέσεις πρακτικής άσκησης.
 • Προετοιμάζει τα έντυπα της πρακτικής άσκησης που συμπληρώνουν οι φοιτητές.
 • Δέχεται τις αιτήσεις των φοιτητών από τη Γραμματεία του Τμήματος μαζί με τις σχετικές βεβαιώσεις, από τις οποίες προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για την υλοποίηση της εκπαιδευτικής αυτής υποχρέωσης.
 • Στη συνέχεια αφού διαπιστώσει, τη συνάφεια του αντικειμένου της πρακτικής άσκησης με το γνωστικό αντικείμενο των σπουδών του ενδιαφερόμενου φοιτητή, καθώς και την επάρκεια και καταλληλότητα της στελέχωσης σε επιστημονικό και λοιπό προσωπικό και την επάρκεια της υποδομής του φορέα, προτείνει την τοποθέτησή του στην προσφερόμενη θέση.
 • Προτείνει στο Συμβούλιο του Τμήματος τον ορισμό επόπτη εκπαιδευτικού για την παρακολούθηση της Πρακτικής Άσκησης.
 • Κάνει την τελική αξιολόγηση της Πρακτικής Άσκησης κάθε φοιτητή και συντάσσει την έκθεση - αναφορά στο Τμήμα.
 • Αρχειοθετεί το υλικό της Πρακτικής Άσκησης και ενημερώνει βάσεις δεδομένων.

            Στη συνέχεια η  Γραμματεία του Τμήματος δέχεται αιτήσεις φοιτητών για την τοποθέτησή τους σε θέση Π.Α., εκδίδει βεβαίωση κατά περίπτωση από την οποία προκύπτει ότι πληρούνται οι ως άνω προϋποθέσεις και κοινοποιεί στην Επιτροπή Π.Α. τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων.

            Η Επιτροπή Π.Α. ελέγχει τις αιτήσεις και εγκρίνει τις τοποθετήσεις φοιτητών σε Π.Α. εφόσον διαπιστώσει:

 • Συνάφεια του αντικειμένου της Π.Α. με το γνωστικό αντικείμενο του φοιτητή,
 • Επάρκεια και καταλληλότητα της στελέχωσης σε διοικητικό και τεχνικό προσωπικό και της υποδομής του φορέα υποδοχής για την      υλοποίηση της Π.Α. και εισηγείται στο Συμβούλιο του Τμήματος για τον ορισμό Εποπτών Π.Α. κατά περίπτωση.

 

Ως κριτήρια επιλογής των φοιτητών στην περίπτωση περισσοτέρων υποψηφίων από τις διαθέσιμες θέσεις Π.Α θεωρούνται:

 • Η απόδοση του φοιτητή στα συναφή μαθήματα με το αντικείμενο της Π.Α.
 • Το εξάμηνο του φοιτητή
 • Το ενδιαφέρον του φοιτητή για το συγκεκριμένο αντικείμενο τη Π.Α.
 • Επιπλέον κριτήρια που τίθενται από την επιτροπή Π.Α. του κάθε τμήματος (κοινωνικά- οικονομικά- ακαδημαϊκά )

Μετά από την υπογραφή της σχετικής ειδικής σύμβασης εργασίας, η Π.Α. υποστηρίζεται κατά τη διεξαγωγή της από τα μέλη Ε.Π. του Τμήματος που ορίζονται κατά περίπτωση ως Επόπτες Π.Α. με τα εξής καθήκοντα:

 • Επίσκεψη σε τακτά χρονικά διαστήματα του χώρου υλοποίησης της Π.Α. και έλεγχος των συνθηκών άσκησης, του αντικειμένου εργασίας και της απόδοσης του ασκούμενου,
 • Έλεγχος του ημερησίου ημερολογίου περίληψης εργασιών που τηρεί ο ασκούμενος σε ειδικό τμήμα του βιβλίου Π.Α.
 • Σύνταξη ενδιάμεσης  και τελικής έκθεσης αξιολόγησης της Π.Α.
 • Καθοδήγηση του ασκούμενου καθ’ όλη τη διάρκεια της Π.Α. για την καλύτερη διεξαγωγή της.

Μετά την ολοκλήρωση της Π.Α. ο Προϊστάμενος του Τμήματος ελέγχει το βιβλίο Π.Α. και εφόσον κρίνει επιτυχή την Π.Α. το επικυρώνει και αρχειοθετείται.

ESPA