Όπως προκύπτει από το άρθρο 12 του Ν. 1351/83 για την "Εισαγωγή φοιτητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις",  το άρθρο 2 παρ. 2 του ΠΔ 174/85, την Κ.Υ.Α. Αρ Ε5/1797/20-3-86 (Φ.Ε.Κ.183 τα. Β΄/14-4-86), την Κ.Υ.Α. Αρ Ε5/4825/16-6-86 (Φ.Ε.Κ.453 τ. Β΄/16-6-86) η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών αμείβεται  και η αποζημίωση των ασκούμενων ορίζεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Οι φοιτητές αυτοί δεν αποκτούν άλλο δικαίωμα εργασιακής ή συνταξιοδοτικής μορφής. Η αποζημίωση που λαμβάνουν δεν υπόκειται σε κρατήσεις ή εισφορές υπέρ του Δημοσίου και φόρους, άρα καταβάλλεται ακέραια

 

  • Για τον ιδιωτικό τομέα η ημερήσια αποζημίωση  ορίζεται με βάση τα παραπάνω στο 80% του ισχύοντος Ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη που ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.).
  • Για τον Δημόσιο Τομέα η αποζημίωση του πρακτικά ασκούμενου ανέρχεται στα 176,08 €. (απόφαση 2025805/2917/0022, ΦΕΚ307 )

Στα πλαίσια του  Προγράμματος  «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Ηπείρου που χρηματοδοτείται από  ΕΠΕΔΒΜ/ΕΣΠΑ., υπάρχει η δυνατότητα μερικής κάλυψης της αποζημίωσης του ασκούμενου απευθείας από το συγκεκριμένο πρόγραμμα. 

Ειδικότερα, οι ασκούμενοι των οποίων η πρακτική άσκηση έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Πρακτική Άσκηση αποζημιώνονται απ’ ευθείας από το ΕΠΕΔΒΜ/ΕΣΠΑ,  τόσο για το Δημόσιο όσο και για τον Ιδιωτικό τομέα με τα ακόλουθα ποσά, σύμφωνα με την απόφαση του 5ου συμβουλίου  της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών που πραγματοποιήθηκε στις 17/03/2011:

Α΄ Κατηγορία  - 300,00 € το μήνα (πλήρης αμοιβή),

Β΄ Κατηγορία  - 124,00 € το μήνα (μερική αμοιβή)

Στη περίπτωση του ιδιωτικού τομέα τη διαφορά μέχρι τη θεσμοθετημένη αποζημίωση τους  την καλύπτει ο Φορέας/Εργοδότης.

Επίσης στο ανωτέρω ποσό προστίθεται η ασφάλιση των φοιτητών κατά επαγγελματικού κινδύνου έναντι του ΙΚΑ, ύψους 1% επί της καταβαλλόμενης αποζημίωσης. που καλύπτεται από τον φορέα/ εργοδότη ή  από το ΤΕΙ Ηπείρου.

 Εναλλακτικά της προαναφερθείσας επιχορήγησης ο Φορέας/Εργοδότης στον οποίο πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση μπορεί να  επιχορηγηθεί  από τον ΟΑΕΔ σε ποσοστό 50% της αποζημίωσης που καταβάλλει στον ασκούμενο.

Επισημαίνεται ότι δεν είναι δυνατή η επιχορήγηση και με τους δύο τρόπους και ο ασκούμενος σε συνεργασία με το Φορέα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μόνο μία από τις δύο (αμοιβαία αποκλειόμενες) επιχορηγήσεις.

ESPA