Σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο-πλαίσιο των Τ.Ε.Ι. (Ν. 1404/83), η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών αποτελεί μέρος του εκπαιδευτικού έργου και συνεπώς αναπόσπαστο τμήμα των σπουδών τους, χαρακτηρίζοντας έτσι την βαρύτητα και την σημασία που έχει ο θεσμός.

Για πρώτη φορά με τον νόμο πλαίσιο των Τ.Ε.Ι. (Ν. 1404/83) πραγματοποιείται Πρακτική Άσκηση σε θεσμοθετημένες θέσεις τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα, μετά από σχετικό προγραμματισμό – σχεδιασμό και  επιπλέον θεσμοθετείται η καταβολή αποζημίωσης στους ασκούμενους φοιτητές, ενώ παράλληλα τους παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη έναντι επαγγελματικού κινδύνου, κατά τη διάρκεια της άσκησής τους.

Ως εκ τούτου, η πρακτική άσκηση συνδέεται άμεσα με τη φυσιογνωμία και το ρόλο των Τ.Ε.Ι. ως Ιδρυμάτων με κατεύθυνση την εφαρμογή επιστημονικών γνώσεων και τη διάδοση της τεχνολογίας.

Πιο συγκεκριμένα η Πρακτική Άσκηση:

  • Είναι υποχρεωτική.
  • Έχει εξάμηνη διάρκεια (ημερολογιακό εξάμηνο).
  • Διεξάγεται το τελευταίο εξάμηνο των σπουδών.
  • Είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την λήψη του πτυχίου

Τα τελευταία χρόνια, με χρηματοδότηση μέσω των προγραμμάτων ΕΠΕΑΕΚ Ι και ΙΙ, το ΤΕΙ Ηπείρου υλοποίησε σειρά έργων υποστήριξης και αναβάθμισης της πρακτικής άσκησης Τμημάτων του.

Μέχρι σήμερα την ευθύνη για το σχεδιασμό των προγραμμάτων πρακτικής άσκησης, την υλοποίηση και την παρακολούθηση των φοιτητών είχε  το κάθε Τμήμα το οποίο, εφαρμόζοντας την κείμενη νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο της πρακτικής άσκησης, υλοποιούσε αυτοδύναμα την εκπαιδευτική διαδικασία με βάση το περίγραμμα προγράμματος Πρακτικής Άσκησης για κάθε ειδικότητα.

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007-2013», ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των προγραμμάτων Πρακτικής Άσκησης αποτελεί αρμοδιότητα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης (ΓΠΑ) και  υλοποιείται ως επιμέρους Πράξη της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του ΤΕΙ Ηπείρου, με κεντρικό συντονισμό και υποστήριξη των Τμημάτων. Το Γραφείο πρακτικής άσκησης (ΓΠΑ) βρίσκεται σε άμεση αμφίδρομη επικοινωνία και συνεργασία με τα Τμήματα και τα εμπλεκόμενα όργανά τους μέσω των Επιστημονικών Υπευθύνων των Τμημάτων που συμμετέχουν στο έργο του ΕΠΕΔΒΜ. Όλες οι δραστηριότητες του ΓΠΑ που αφορούν στην πρακτική άσκηση των Τμημάτων συντονίζονται από την Συντονιστική Επιτροπή πρακτικής άσκησης (ΣΕΠΑ).

Βασικός στόχος υλοποίησης του νέου προγράμματος Πρακτικής Άσκησης στα πλαίσια της πρόσκλησης «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007-2013» αποτελεί “η ποιοτική αναβάθμιση, η επέκταση και η ενίσχυση της Πρακτικής Άσκησης, με απώτερο σκοπό την επίτευξη ουσιαστικής αμφίδρομης ανάδρασης μεταξύ των Ανωτάτων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων και του εργασιακού χώρου στο πλαίσιο των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων τους”.  Επιδιώκεται δηλαδή όχι μόνο η τυπική, αλλά και η ουσιαστική σύνδεση της εκπαίδευσης με την παραγωγή, σε τέτοιο βαθμό ώστε η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών να μην αποτελεί μόνο αίτημα των Ιδρυμάτων προς την αγορά εργασίας, αλλά και αίτημα της αγοράς εργασίας προς τα Ιδρύματα.

            Σκοπός του νέου χρηματοδοτούμενου προγράμματος της Πρακτικής Άσκησης είναι η βελτίωση της οργάνωσης της Πρακτικής Άσκησης, η δημιουργία ενός σύγχρονου, προσαρμοσμένου στις απαιτήσεις της εποχής, μηχανισμού ανεύρεσης και προβολής των θέσεων υποδοχής φοιτητών για την Πρακτική Άσκηση και η θεσμοθέτηση ενός μηχανισμού συνεχούς αξιολόγησης και βελτιστοποίησης του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης κάτι το οποίο θα επιτευχθεί:

  • με την  ενίσχυση των φοιτητών και την ένταξή τους στην παραγωγική διαδικασία μέσω των κατάλληλων μηχανισμών που έχουν αναπτυχθεί στα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης.
  • την  ορθή ενημέρωση των ασκούμενων φοιτητών για τον χώρο στον οποίο πρόκειται να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση.
  • την θέσπιση πρωτοκόλλου συνεργασίας και κανόνων δεοντολογίας μεταξύ των Ιδρυμάτων και των φορέων υποδοχής ασκούμενων.
  • την διάχυση της ενημέρωσης στα ενδιαφερόμενα μέρη (χρήση ηλεκτρονικής ιστοσελίδας, ενσωμάτωση της Πρακτικής Άσκησης στους οδηγούς σπουδών, ειδικό πρόγραμμα ενημέρωσης φοιτητών από τα πρώτα εξάμηνα σπουδών, πρόγραμμα ενημέρωσης χώρων υποδοχής κ.α.). 
ESPA