Σε εφαρμογή της απόφασης Ε5/1303/86 εκδόθηκε η εγκύκλιος αριθμός 100/124/29-5-86 από τη Διοίκηση του ΙΚΑ που ακολουθεί και η οποία εξειδικεύει την διαδικασία ασφάλισης κατά επαγγελματικού κινδύνου των πρακτικά ασκούμενων φοιτητών.

      Έτσι, σύμφωνα με την εγκύκλιο, εκτός των άλλων ορίζεται ότι:

 

α) Στη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησής του ο φοιτητής υπάγεται  στην ασφάλιση του ΙΚΑ, μόνο κατά επαγγελματικού κινδύνου ατυχήματος όχι και για τον κλάδο παροχών ασθενείας και μητρότητας (σε είδος και σε χρήμα). Η ασφαλιστική αυτή εισφορά ανέρχεται στο 1% επί του τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης όπως διαμορφώνεται κάθε φορά και καταβάλλεται από τον εργοδότη ή από το ΤΕΙ Ηπείρου σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας του ΙΚΑ για τον τρόπο είσπραξης των εισφορών. Ο εργοδότης πρέπει να απευθύνεται στο Ι.Κ.Α. και να ενημερώνεται κάθε εξάμηνο γι' αυτή την αλλαγή.

β) Οι πρακτικά ασκούμενοι φοιτητές απογράφονται σαν ασφαλισμένοι στα μητρώα του Ιδρύματος και εφοδιάζονται με ασφαλιστικά βιβλιάρια, που έχουν στην πρώτη σελίδα την ένδειξη «Ασφάλιση Κινδύνου Ατυχήματος»

γ) Σύμφωνα με την παραπάνω παράγραφο (α) στα βιβλιάρια αυτά θα επικολλώνται ανάλογα ένσημα, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ασθένειας.

δ) Οι ημέρες εργασίας που αναφέρονται στα βιβλιάρια δεν ανακεφαλαιώνονται και οι ημέρες ασφάλισης δεν λαμβάνονται υπόψη σε καμία άλλη περίπτωση.

Σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος, θα χορηγούνται στους ασφαλισμένους φοιτητές, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της περί Ι.Κ.Α. σχετικής νομοθεσίας, οι ακόλουθες παροχές:

  • η δέουσα  ιατρική περίθαλψη
  • επίδομα ατυχήματος

      Για τη χορήγηση της ιατρικής περίθαλψης και του επιδόματος ασθενείας, λόγω εργατικού ατυχήματος, ο παθών θα εφοδιάζεται με ειδικό βιβλιάριο «Δελτίο περιθάλψεως ατυχήματος».

      Διευκρινίζεται ότι ο κατά τα παραπάνω ειδικός τρόπος ασφάλισης των φοιτητών της κατηγορίας αυτής, κατά του κινδύνου ατυχήματος, ισχύει για όσο χρόνο διαρκεί κάθε φορά η Πρακτική Άσκησή τους.  Επιπλέον θα πρέπει οι επιχειρήσεις που θα απασχολούν φοιτητές για Πρακτική Άσκηση να είναι εφοδιασμένες με την βεβαίωση του Τμήματος του προβλέπει η παρ. 5 του άρθρου 4 του Π.Δ. 174/85.

Στους φοιτητές που κάνουν Π.Α. δεν δίδονται δώρα και επίδομα κανονικής Άδειας και δεν αποκτάται δικαίωμα συνταξιοδοτικής κάλυψης.

ESPA