Για την πραγματοποίηση της Πρακτικής Άσκησης ο φοιτητής πρέπει να:

  • Βρίσκεται σε τυπικό εξάμηνο μεγαλύτερο του Ζ΄.
  • Έχει παρακολουθήσει με επιτυχία τα 2/3 των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών.
  • Έχει περάσει όλα τα μαθήματα ειδικότητας

ή  να πληροί τις προϋποθέσεις που  ορίζονται στο περίγραμμα της Πρακτικής Άσκησης του κάθε τμήματος.

Εάν δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις τότε:

  • Στο έντυπο "Αίτηση Πρακτικής Άσκησης" επισυνάπτει  γραπτά τους λόγους για τους οποίους ζητά να εγκριθεί κατ' εξαίρεση η αίτηση του και
  • Προσκομίζει οποιαδήποτε έγγραφα (ή αντίγραφα αυτών) τα οποία πιστοποιούν τους λόγους αυτούς.

Εάν επιθυμεί να πραγματοποιήσει Πρακτική Άσκηση σε εταιρία που ήδη εργάζεται ή έχει βρει ο ίδιος:

  • Προσκομίζει εταιρικό προφίλ της επιχείρησης που επιθυμεί να εργαστεί.
  • Προσκομίζει επιστολή του εργοδότη στην οποία ο τελευταίος δηλώνει την επιθυμία του να τον απασχολήσει στα πλαίσια της Πρακτικής Άσκησης αναφέροντας περιγραφικά το αντικείμενο της εργασίας του.

Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης επιφυλάσσεται στις παραπάνω περιπτώσεις να απαντήσει σε εύλογο χρονικό διάστημα σχετικά με το αν εγκρίνεται ή όχι η αίτησή του.

ESPA