Οι αιτήσεις για τους φοιτητές των τμημάτων του Πρωην ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ που ακολουθούν τα νέα προγράμματα σπουδών υποβάλονται από το dasta. teiep.gr (Ε01) 

 

Η περίοδος υλοποίησης διαφέρει από τμήμα σε τμήμα και αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στη συνέχεια. Σημειώνεται ότι η αίτηση δεν συνδέεται με μία συγκεκριμένη περίοδο. Οι φοιτητές θα δηλώσουν την περίοδο που θέλουν εφόσον πληρούν τα κριτήρια της κάθε σχολής (Ε02).  

 

¨Οσοι κάνουν αίτηση για χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ- ΕΚΤ)  δεν χρειάζεται να στείλουν δικαιολογητικά γιατί τα κριτήρια είναι μόνο ακαδημαϊκά

 

Τμήμα  Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

 

Διάρκεια: 2 μήνες (προαιρετική)

Διαθέσιμες θέσεις: Πενήντα εννέα  (59)

Δικαίωμα υποβολής αίτησης: Οι φοιτητές που διανύουν το τρίτο ή μεγαλύτερο έτος των σπουδών τους

Επιλέξιμες περίοδοι: Ιούλιος-Αύγουστος 2023

Επιπλέον προϋποθέσεις συμμετοχής:

 1. Να έχει συμπληρώσει εκατόν τριάντα (130) διδακτικές μονάδες
 2. Να παρακολουθεί (να είναι εγγεγραμμένος) από το (ΣΤ’ εξάμηνο) και άνω (δικαίωμα υποβολής αίτησης: Φοιτητές που διανύουν το 3ο ή μεγαλύτερο έτος των σπουδών τους)
 3. Να έχει εξεταστεί επιτυχώς στα παρακάτω μαθήματα:

α) ΑΡΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

β) ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ E.R.P.

γ) ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Πρόσθετα δικαιολογητικά: ΟΧΙ

Κριτήρια κατάταξης: K1) Τρέχων Μ.Ο. βαθμολογίας (ειδική βαρύτητα κριτηρίου 0,5),

Κ2) Κανονικότητα φοίτησης, που ορίζεται ως το πηλίκο των ECTS των μαθημάτων στα οποία ο φοιτητής έχει εξεταστεί επιτυχώς προς τα ECTS των μαθημάτων στα οποία θα έπρεπε να είχε εξεταστεί επιτυχώς αν είχε απολύτως ομαλή φοίτηση, βάσει εξαμήνου σπουδών στο οποίο βρίσκεται (ειδική βαρύτητα κριτηρίου 0,5).

Τύπος υπολογισμού μορίων: Κ1 × 0.5 + Κ2 × 10 × 0.5.

Ισοβαθμία: Σε περίπτωση ισοβαθμίας, θα εξετάζεται περαιτέρω, ως κριτήριο Κ3, ο βαθμός ολοκλήρωσης του προγράμματος σπουδών, που ορίζεται ως το πηλίκο των ECTS των μαθημάτων στα οποία έχει εξεταστεί επιτυχώς ο φοιτητής προς το σύνολο των ECTS του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου.

 

Τμήμα  Λογοθεραπείας

 

Διάρκεια: 3 μήνες (υποχρεωτική) (25 ημέρες ανά μήνα)

Διαθέσιμες θέσεις: Τριάντα εννέα  (39).

Δικαίωμα υποβολής αίτησης: Βρίσκεται σε τυπικό εξάμηνο μεγαλύτερο του Ζ’, δηλαδή τουλάχιστον στο όγδοο (Η’)  τυπικό εξάμηνο φοίτησης

Επιλέξιμες περίοδοι: 1η Μαρτίου έως και 15 Ιουνίου (εξαιρούνται οι διακοπές του Πάσχα)

Επιπλέον προϋποθέσεις συμμετοχής:

Για την πραγματοποίηση της ΠΑ ο φοιτητής πρέπει να:

 1. Βρίσκεται σε τυπικό εξάμηνο μεγαλύτερο του Ζ’, δηλαδή τουλάχιστον στο όγδοο (Η’) τυπικό εξάμηνο φοίτησης
 2. Έχει εξεταστεί με επιτυχία στα παρακάτω προαπαιτούμενα (17) μαθήματα:
 3. ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ & ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
 4. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ
 5. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΕΣ
 6. ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ
 7. ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΡΟΗΣ ΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ
 8. ΑΚΟΟΛΟΓΙΑ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
 9. ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ
 10. ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΕΣ
 11. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΣΤΗ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
 12. ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ
 13. ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ - 1
 14. ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΦΩΝΗΣ
 15. ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ - 2
 16. ΑΦΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ

ΝΕΥΡΟΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

 1. ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ

ΛΟΓΟΥ

 1. ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ - 3
 2. ΝΕΥΡΟΓΕΝΕΙΣ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΟΜΙΛΙΑΣ

Πρόσθετα δικαιολογητικά: ΟΧΙ

Κριτήρια κατάταξης: K1) Μ.Ο. βαθμολογίας του φοιτητή  (Κριτήριο1),

Κ2) Το πηλίκο των ECTS των μαθημάτων στα οποία ο φοιτητής έχει εξεταστεί επιτυχώς προς τα ECTS των μαθημάτων στα οποία θα έπρεπε να είχε εξεταστεί επιτυχώς αν είχε απολύτως επιτυχή φοίτηση, βάσει του εξαμήνου σπουδών στο οποίο βρίσκεται (Κριτήριο 2) με έναν συντελεστή.

Τύπος υπολογισμού μορίων: (Κριτήριο 1) × 0.5 + (Κριτήριο 2) × 10 × 0.5.

 • Ισοβαθμία Σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγούνται οι φοιτητές/τριες με τα περισσότερα ECTS. Σε περίπτωση εκ νέου ισοβαθμίας διενεργείται κλήρωση.

 

 

Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική ηλικία

 

Διάρκεια: 2 μήνες (προαιρετική)

Διαθέσιμες θέσεις: Πενήντα εννέα  (59).

Δικαίωμα υποβολής αίτησης: Φοιτητές/τριες που διανύουν το 8ο ή μεγαλύτερο εξάμηνο των σπουδών τους.

Επιλέξιμες περίοδοι: Μάιος -Ιούνιος 2023 και Ιούνιος-Ιούλιος 2023.

Επιπλέον προϋποθέσεις συμμετοχής:

Ο/η φοιτητής/τρια θα πρέπει να έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον 160 ECTS και να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς όλα τα εργαστήρια.

Πρόσθετα δικαιολογητικά: ΟΧΙ

Κριτήρια κατάταξης:

Κ1: Τρέχων Μ.Ο. βαθμολογίας

Κ2: Άθροισμα των ECTS των μαθημάτων στα οποία ο φοιτητής έχει εξεταστεί επιτυχώς.

Κ3: Κανονικότητα φοίτησης που ορίζεται ως το πηλίκο των ECTS των μαθημάτων στα οποία ο φοιτητής έχει εξεταστεί επιτυχώς προς τα ECTS των μαθημάτων στα οποία θα έπρεπε να είχε εξεταστεί επιτυχώς αν είχε απολύτως ομαλή φοίτηση, βάσει του εξαμήνου σπουδών στο οποίο βρίσκεται.

Τύπος υπολογισμού μορίων: Κ1 + Κ2 + Κ3

 • Σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγούνται οι φοιτητές/τριες με τα περισσότερα ECTS. Εάν υπάρξει πάλι ισοβαθμία προηγείται ο/η φοιτητής/τρια με το μεγαλύτερο ΜΟ βαθμολογίας. Σε περίπτωση εκ νέου ισοβαθμίας διενεργείται κλήρωση.

Επίσης  Οι φοιτητές/τριες μπορούν να πραγματοποιήσουν την Πρακτική Άσκηση σε όλη την επικράτεια.

 

Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

 

Διάρκεια: 2 μήνες (προαιρετική)

Διαθέσιμες θέσεις: Πενήντα εννέα  (59).

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ τις αναλυτικές οδηγίες

 

Τμήμα Μουσικών Σπουδών

 

Διάρκεια: 2 μήνες (υποχρεωτική) δύο μήνες το 9ο εξάμηνο

Διαθέσιμες θέσεις: Πενήντα εννέα  (59).

Δικαίωμα υποβολής αίτησης: Έχουν οι φοιτητές/τριες που βρίσκονται τουλάχιστον στο όγδοο τυπικό εξάμηνο φοίτησης

Επιλέξιμες περίοδοι: Απρίλης – Μάιος, Μάιος – Ιούνιος, Ιούνιος-Ιούλιος, Ιούλιος-Αύγουστος 

Επιπλέον προϋποθέσεις συμμετοχής: Ο/η φοιτητής/τρια να έχει παρακολουθήσει με επιτυχία όλα τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών έως και το έβδομο εξάμηνο. Κατ’ εξαίρεση μπορεί να οφείλει μέχρι πέντε, το πολύ, μαθήματα και πάντως όχι μαθήματα ειδικότητας

Πρόσθετα δικαιολογητικά: ΟΧΙ

Κριτήρια κατάταξης:

 • Κριτήριο 1: Ο Μέσος Όρος (Μ.Ο.) της βαθμολογίας του φοιτητή
 • Κριτήριο 2: Το πηλίκο του πλήθους των μαθημάτων στα οποία ο φοιτητής έχει εξετασθεί επιτυχώς προς το πλήθος των μαθημάτων στα οποία θα έπρεπε να έχει εξετασθεί επιτυχώς αν είχε απολύτως επιτυχή φοίτηση, βάσει του εξαμήνου σπουδών στο οποίο βρίσκεται.
 • Κριτήριο 3: Έτος σπουδών (φοιτητής 4ου έτους: 8 μόρια, φοιτητής 5ου έτους 10 μόρια, φοιτητής 6ου ή μεγαλύτερου έτους: 6 μόρια)
 • Τύπος υπολογισμού μορίων: (Κριτήριο 1) x 0,4 + (Κριτήριο 2) x10 x 0,3 + (Κριτήριο 3) x 0,3

 

 

Τμήμα Γεωπόνων

 

Διάρκεια: 2 μήνες (υποχρεωτική)

Διαθέσιμες θέσεις: Πενήντα εννέα  (59).

Δικαίωμα υποβολής αίτησης: Έχουν οι φοιτητές στο τέλος του  όγδοου εξαμήνου

Επιλέξιμες περίοδοι: Διεξάγεται κυρίως στο τέλος του όγδοου εξαμήνου και μετά την ολοκλήρωση της εξεταστικής περιόδου. (1 Ιουλίου -31 Αυγούστου)

Επιπλέον προϋποθέσεις συμμετοχής: Ο/η φοιτητής/τρια να έχει ολοκληρώσει 24 μαθήματα (14 κορμού και 10 κατεύθυνσης) που αντιστοιχούν σε 105 πιστωτικές μονάδες

Πρόσθετα δικαιολογητικά: ΟΧΙ

Κριτήρια κατάταξης:

 • Κριτήριο 1: Ο Μέσος Όρος (Μ.Ο.) της βαθμολογίας του φοιτητή στα έως την υποβολή της αίτησης επιτυχώς εξετασμένα μαθήματα (Α=40%)
 • Κριτήριο 2: Το πηλίκο των ECTS των μαθημάτων στα οποία ο φοιτητής έχει εξετασθεί επιτυχώς (Β) προς τα ECTS των μαθημάτων στα οποία θα έπρεπε να έχει εξετασθεί επιτυχώς αν είχε απολύτως επιτυχή φοίτηση, βάσει του εξαμήνου σπουδών στο οποίο φοιτούν (Γ=30%).
 • Κριτήριο 3: Το πηλίκο των ECTS των μαθημάτων στα οποία ο φοιτητής έχει εξετασθεί επιτυχώς (Β) προς τα ECTS που θα πρέπει να συγκεντρώσει για να λάβει πτυχίο ήτοι 310 (30%)
 • Τύπος υπολογισμού μορίων: Μόρια = (Α x 0,4) + Β/Γ x 10 x 0,3) +(Β/310 x 10 x 0,3)

Σε περίπτωση ισοψηφίας προηγείται ο φοιτητής που έχει μεγαλύτερη βαθμολογία στο κριτήριο 1. Αν υπάρξει και εκεί ισοψηφία, προηγείται ο φοιτητής που έχει μεγαλύτερη βαθμολογία στο κριτήριο 2. Αν υπάρξει και εκεί ισοψηφία, προηγείται ο φοιτητής που έχει μεγαλύτερη βαθμολογία στο κριτήριο 3

 

ESPA