Ο οργανισμός επιθυμεί να απασχολήσει φοιτητές για πρακτική άσκηση

Τηλέφωνο  Επικοινωνίας:  2681085870 κος Βίτσιος Σταύρος