Οι φοιτητές του Τμήματος Λογοθεραπείας που είναι να ξεκινήσουν την Πρακτική
τους Άσκηση το Χειμερινό Εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024, θα πρέπει
να παρερευθούν σε διαδικτυακή ενημερωτική συνάντηση μέσω του MsTeams την
Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2023 στις 9:00 π.μ.


Ο σύνδεσμος για την συνάντηση είναι ο ακόλουθος:


https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3as_EV1RhWg05nNKnWVbImFQ-
kUHq8Bl-
7s8ld0eEvMlY1%40thread.tacv2/%25CE%2593%25CE%25B5%25CE%25BD%25CE%25
B9%25CE%25BA%25CF%258C?groupId=4e06525f-715a-4057-9c49-
e21cd4bba256&tenantId=08bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be

Εκ της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης

ESPA