Η εταιρεία  "ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΑΕΒΕ" αναζητά άτομο για πρακτική για το τμήμα του Λογιστηρίου. 
Στοιχεία εταιρείας:
ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΑΕΒΕ
Λατομείο Αδρανών Υλικών
Θέση "Μπούφος",Θεσπρωτικό Πρεβέζης
Νόμιμος Εκπρόσωπος : Μάρκος Νάστας
Υπεύθυνη επικοινωνίας: Παναγιώτα Σαραντάρη
Τηλέφωνο: 2683032801-32222
Χρειαζόμαστε 1 άτομο από το τμήμα "ΤΕΙ Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής". 

Κύριες Αρμοδιότητες:
- Καταχώρηση παραστατικών (Δελτίων Αποστολής, Τιμολόγια) στο πρόγραμμα Soft1 στο τμήμα των πωλήσεων
- Ημερήσιος έλεγχος υπολοίπων / καρτελών πελατών/προμηθευτών
- Καταχώρηση εισπράξεων & πληρωμών 
- Καταχώρηση λογιστικών εγγραφών
- Καταχώρηση τιμολογίων συνεργατών / προμηθευτών
- Συμφωνία τιμολογίων και εντοπισμός αποκλίσεων
- Έκδοση Νομιμοποιητικών εγγράφων (ΓΕΜΗ / Ποινικά Μητρώα μελών ΔΣ / Πιστοπ. Επιμελητηρίου)
- Αρχειοθέτηση παραστατικών

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίου:
- Βασικές γνώσεις Η/Υ και δικτύου
- Βασική γνώση αγγλικών (επίπεδο Β2)
- Εξοικείωση με Microsoft Office
- Επικοινωνιακές δεξιότητες
- Ομαδικότητα

Προσφέρουμε:
- Οργανωμένο και φιλικό περιβάλλον εργασίας
- Συνεχή εκπαίδευση
- Προοπτικές εξέλιξης στον κλάδο
- Προοπτικές μονιμότητας
- Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης και ανάπτυξης

ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΑΕΒΕ
Λατομείο Αδρανών Υλικών
Έδρα: Μπούφος Θεσπρωτικού
Α.Φ.Μ.: 094301540
Δ.Ο.Υ.: Πρέβεζας
Τηλ: 2683032801-32222
ESPA