Η Πράξη με τίτλο «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Ιωαννίνων», περιλαμβάνει δράσεις που έχουν στόχο την οργάνωση και τη λειτουργία της Πρακτικής Άσκησης για τους φοιτητές των τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωάννινων.

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων υποστηρίζει τη θεσμοθέτηση, την οργάνωση και τη λειτουργία της  Πρακτικής Άσκησης σπουδαστών, αφενός για να αυξηθούν οι παρεχόμενες εκπαιδευτικές υπηρεσίες του, αφετέρου οι ασκούμενοι να αξιοποιήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που έχουν αποκτήσει κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, αλλά και για να αποκομίσουν μια πρώτη επαγγελματική εμπειρία η οποία ενδεχομένως να αποδειχτεί πολύτιμη στη μελλοντική τους επαγγελματική σταδιοδρομία. Η Πρακτική Άσκηση θεωρείται για ένα φοιτητή , ένα πολύτιμο βήμα για την ομαλή ένταξή του στην αγορά εργασίας, καθώς και για την επιλογή της κατάλληλης κατεύθυνσης στην επαγγελματική του σταδιοδρομία. Επιπλέον, στόχος της Πρακτικής Άσκησης είναι να συμβάλει στη διαμόρφωση επαγγελματικής συνείδησης των φοιτητών και φοιτητριών και να βοηθήσει στην επαγγελματική τους αποκατάσταση.

Στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του πανεπιστημίου Ιωαννίνων για το ακαδ. έτος 2022-2023» που συγχρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό κοινωνικό ταμείο και από εθνικούς πόρους μέσω του ΕΠ Ανταγωνιστικότητα  - Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020, προβαίνει σε συνεργασία με επιχειρήσεις/φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την Πρακτική Άσκηση των φοιτητών του ιδρύματος. Αντικείμενο της Πρακτικής Άσκησης είναι η μαθητεία των φοιτητών σε θεματικές ενότητες σχετικές με το γνωστικό αντικείμενο των σπουδών τους. Η Πρακτική Άσκηση υλοποιείται υπό την επίβλεψη ενός επιβλέποντος στελέχους της επιχείρησης/φορέα που εκείνη ορίζει, καθώς και υπό την εποπτεία μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

ESPA