Εκτύπωση

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

 

Η  Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του ΤΕΙ Ηπείρου φιλοδοξεί να  συμβάλει στη δημιουργία ενός ενιαίου πλαισίου για το βέλτιστο συντονισμό, τη συνέργεια και τη συμπληρωματικότητα στην υλοποίηση των δράσεων του Γραφείου Διασύνδεσης, των δράσεων Καινοτομίας - Επιχειρηματικότητας και των δράσεων που αφορούν στην υλοποίηση της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών.

Για την εξυπηρέτηση των συνεργειών καθώς και την αξιοποίηση οικονομιών κλίμακας, την βελτιστοποίηση του συντονισμού και της διαχείρισης αλλά και τη διεύρυνση και ενίσχυση της δικτύωσης με άλλα Ιδρύματα, την αγορά εργασίας και τους πιστοποιημένους φορείς προώθησης της απασχόλησης η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ μέσα από μια σειρά δραστηριοτήτων που εντάσσονται σε τέσσερα διακριτά υποέργα θα αναπτύξει τη στρατηγική του Ιδρύματος για τη σύνδεσή του με την αγορά εργασίας και για την ανάπτυξη μιας βιώσιμης και συντονισμένης προσέγγισης των επιμέρους δομών και πολιτικών του Ιδρύματος στον τομέα αυτό. Η Δομή Απασχόλησης  και Σταδιοδρομίας εισηγείται προς τα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος και υλοποιεί τις σχετικές αποφάσεις, σε συνεργασία πάντοτε με τις υπόλοιπες εμπλεκόμενες υπηρεσίες του κάθε Ιδρύματος.  Η ΔΑΣΤΑ έχει σαν σκοπό:

Οι τελικοί αποδέκτες της ΔΑΣΤΑ είναι οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί σπουδαστές, τελειόφοιτοι και απόφοιτοι, δίνοντάς τους, με οργανωμένο τρόπο, τη δυνατότητα να γνωρίσουν το περιβάλλον της μελλοντικής τους επαγγελματικής σταδιοδρομίας και παράλληλα, να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να διεκδικήσουν με καλύτερους όρους τη θέση τους στον επαγγελματικό στίβο.

Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του ΤΕΙ Ηπείρου συμβάλει στη δημιουργία ενός ενιαίου πλαισίου για το βέλτιστο συντονισμό, συνέργεια και συμπληρωματικότητα στην υλοποίηση των δράσεων: - Γραφείο Διασύνδεσης - Πρακτική Άσκηση Φοιτητών - Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

tuv-logo.jpg