Εκτύπωση

            Το Συμβούλιο του Τμήματος ορίζει τριμελή «Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης των Φοιτητών», η οποία αποτελείται από 3 μέλη Ε.Π. και συμμετέχουν 2 εκπρόσωποι φοιτητών. Η επιτροπή είναι υπεύθυνη για την τοποθέτηση των φοιτητών σε θέσεις Π.Α. Οι θέσεις αυτές εγκρίνονται από τους διάφορους φορείς υποδοχής Π.Α. και κοινοποιούνται στο Τμήμα προς ενέργεια.

            Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης μεριμνά για τα ακόλουθα:

 

            Στη συνέχεια η  Γραμματεία του Τμήματος δέχεται αιτήσεις φοιτητών για την τοποθέτησή τους σε θέση Π.Α., εκδίδει βεβαίωση κατά περίπτωση από την οποία προκύπτει ότι πληρούνται οι ως άνω προϋποθέσεις και κοινοποιεί στην Επιτροπή Π.Α. τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων.

            Η Επιτροπή Π.Α. ελέγχει τις αιτήσεις και εγκρίνει τις τοποθετήσεις φοιτητών σε Π.Α. εφόσον διαπιστώσει:

 

Ως κριτήρια επιλογής των φοιτητών στην περίπτωση περισσοτέρων υποψηφίων από τις διαθέσιμες θέσεις Π.Α θεωρούνται:

Μετά από την υπογραφή της σχετικής ειδικής σύμβασης εργασίας, η Π.Α. υποστηρίζεται κατά τη διεξαγωγή της από τα μέλη Ε.Π. του Τμήματος που ορίζονται κατά περίπτωση ως Επόπτες Π.Α. με τα εξής καθήκοντα:

Μετά την ολοκλήρωση της Π.Α. ο Προϊστάμενος του Τμήματος ελέγχει το βιβλίο Π.Α. και εφόσον κρίνει επιτυχή την Π.Α. το επικυρώνει και αρχειοθετείται.