Εκτύπωση

Για την πραγματοποίηση της Πρακτικής Άσκησης ο φοιτητής πρέπει να:

ή  να πληροί τις προϋποθέσεις που  ορίζονται στο περίγραμμα της Πρακτικής Άσκησης του κάθε τμήματος.

Εάν δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις τότε:

Εάν επιθυμεί να πραγματοποιήσει Πρακτική Άσκηση σε εταιρία που ήδη εργάζεται ή έχει βρει ο ίδιος:

Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης επιφυλάσσεται στις παραπάνω περιπτώσεις να απαντήσει σε εύλογο χρονικό διάστημα σχετικά με το αν εγκρίνεται ή όχι η αίτησή του.