Εκτύπωση

            Στην Ελλάδα, η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ) αποτελεί επί μακρόν θεσμοθετημένο τμήμα των προγραμμάτων σπουδών.  Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, οι φοιτητές των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, πραγματοποιούν υποχρεωτικά εξάμηνη Πρακτική Άσκηση στο συγκεκριμένο επάγγελμα μετά το τέλος του εβδόμου εξαμήνου σπουδών και αφού έχουν παρακολουθήσει με επιτυχία μεγάλο μέρος των υποχρεωτικών ωρών του Προγράμματος Σπουδών.

 

            Ο θεσμός της Πρακτικής Άσκησης συνδέεται με το επίκεντρο της φυσιογνωμίας και του ρόλου των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ως Ιδρυμάτων, με κατεύθυνση την εφαρμογή και διάδοση της Τεχνολογίας.  Με το θεσμό της Πρακτικής Άσκησης γίνεται ουσιαστική σύνδεση της θεωρίας και της πράξης, της εκπαίδευσης και της παραγωγής. Η πρακτική άσκηση συμβάλλει στην καλύτερη αξιοποίηση σε επαγγελματικό επίπεδο των γνώσεων και των δεξιοτήτων που απέκτησαν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, στην ευκολότερη και επωφελέστερη ένταξη των αποφοίτων στο παραγωγικό σύστημα της χώρας, καθώς και στη δημιουργία ενός δίαυλου αμφίδρομης μεταβίβασης των πληροφοριών μεταξύ του ΤΕΙ Ηπείρου και των παραγωγικών φορέων.

     Η  πρακτική άσκηση είναι ελεγχόμενη από τα οικεία τμήματα και αποσκοπεί:

Στην επαφή των σχολών των Τ.Ε.Ι. με τους χώρους παραγωγής και εφαρμοσμένης έρευνας για την δημιουργία αμφίδρομης σχέσης μεταξύ τους.